KTO MOŻE BYĆ PRZYJĘTY DO ZWIĄZKU LITERATÓW POLSKICH

 

Do Związku Literatów Polskich może być przyjęty autor utworów literackich uznanych za wartościowe i opublikowanych w postaci:

• dwóch książek prozatorskich, albo

• trzech książek poetyckich, albo

dwóch oryginalnych, pełnospektaklowych utworów dramatycznych wystawionych na scenie lub wydanych drukiem, albo

• dwóch oryginalnych, samodzielnie napisanych fabularnych scenariuszy filmowych, zrealizowanych lub wydanych drukiem, albo

• dwóch oryginalnych sztuk dla teatru radiowego, bądź telewizyjnego, zrealizowanych lub wydanych drukiem, albo

• trzech artystycznych przekładów dzieł literackich, przetłumaczonych z oryginału i ogłoszonych w formie książkowej lub wystawionych.

 

W poczet członków przyjmuje Prezydium Zarządu Głównego na wniosek Komisji Kwalifikacyjnej. Wniosek o przyjęcie każdy zainteresowany składa w Oddziale Związku odpowiednim dla miejsca zamieszkania. Zarząd Oddziału opiniuje wniosek i przesyła go do Komisji Kwalifikacyjnej w terminie dwóch miesięcy od daty jego złożenia.

 

Komisja Kwalifikacyjna zobowiązana jest do rozpatrzenia wniosku w terminie sześciu miesięcy od daty jego otrzymania.

 

Negatywna opinia Komisji Kwalifikacyjnej jest dla Prezydium Zarządu Głównego wiążąca, przy czym Prezydium może zwrócić się do Komisji Kawalifikacyjnej o powtórne rozpatrzenie wniosku w przypadku znacznej różnicy ocen lub zaistnienia okoliczności związanych z twórczością zainteresowanego. Powtórna, negatywna opinia Komisji Kwalifikacyjnej jest dla Prezydium ostateczna. Ponowny wniosek o przyjęcie do Związku Literatów Polskich może być rozpatrywany nie wcześniej niż po upływie roku od daty decyzji odmownej.