Regulamin VII edycji Ogólnopolskiego Otwartego Konkursu Literackiego - 2015

 

O RÓŻĘ KAROLINY

 

Organizator konkursu:

Namysłowski Ośrodek Kultury, 46-100 Namysłów, Pl. Powstańców Śl. 2

 

Cel  konkursu:

Upamiętnienie twórczości opolskiej poetki Karoliny Turkiewicz-Suchanowskiej

 

Zasady konkursu:

Nadsyłać należy niepublikowane utwory: trzy wiersze bądź jedno opowiadanie - autorzy są zobowiązani do przesłania tylko jednego zestawu wierszy albo jednego opowiadania nieprzekraczającego 5 stron znormalizowanych (9000 znaków ze spacjami).

 

Teksty, w czterech egzemplarzach (rękopisy nie będą brane pod uwagę), mają być oznaczone tylko godłem autora (przez godło rozumie się słowo lub numeryczny zapis maskujący właściwą tożsamość autora), a w dołączonej kopercie, oznaczonej tym samym godłem, powinny znajdować się dane dotyczące autora (imię, nazwisko, adres, telefon, e-mail) oraz podpisana zgoda na przetwarzanie danych osobowych, w zapisie: „Wraz z nadesłanymi tekstami przesyłam również zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb organizacyjnych konkursu, ewentualnych działań reklamowychi marketingowych z nim związanych oraz dla potrzeb publikacji prasowych, w formach zwartych oraz elektronicznych będących jego następstwem” (za osobę niepełnoletnią zgodę winien podpisać jeden z rodziców, stosując odpowiednio zwrot: „zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego syna / mojej córki”).

 

Termin nadsyłania prac:

do 30 września 2015 r. (decyduje data stempla pocztowego) na adres: Biblioteka Publiczna; ul. Bohaterów Warszawy 5; 46-100 Namysłów - z dopiskiem na kopercie: „Konkurs Poetycki" - tu podać należy także grupę wiekową („Dzieci i młodzież” lub „Osoby dorosłe”).

 

Nagrody:

Autorzy najlepszych utworów w kategoriach „dorośli” oraz „dzieci i młodzież” zostaną uhonorowani nagrodami za l, II i III miejsce.

 

Ogłoszenie wyników i uroczyste rozdanie nagród

odbędzie się 8 listopada (niedziela) o godz. 14.00 w Namysłowskim Ośrodku Kultury przy Pl. Powstańców Śl. 2. O wynikach konkursu organizator powiadomi tylko laureatów. W razie braku możliwości osobistego odbioru nagród laureaci otrzymają je drogą pocztową. Organizatorzy zwracają laureatom koszty podróży – w jedną stronę – powyżej 30 km w formie ryczałtu: 30-150 km w kwocie 100 zł brutto, powyżej 150 km w kwocie 200 zł brutto. Warunkiem uzyskania zwrotu kosztów jest przedstawienie wniosku o przyznanie refundacji kosztów podróży. Po uprzedniej rezerwacji organizator zapewnia uczestnikom konkursu odpłatny nocleg w kwocie 30 lub 35 zł za osobę. Wniosek o przyznanie refundacji kosztów podróży można skopiować w niniejszym Regulaminie, bądź pobrać z niezależnego źródła: http://kmt-wena-namyslow.pl/portal/wniosek-o-przyznanie-refundacji-kosztow-podrozy.docx

 

 

Wybrane teksty nagrodzonych i wyróżnionych autorów zostaną opublikowane w pokonkursowym tomiku. Nadesłane prace nie będą zwracane. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do publikacji konkursowych tekstów oraz do cytowania ich w mediach bez gratyfikacji pieniężnych dla ich autorów.

 

Nadesłanie prac jest jednocześnie zgodą autora na nieodpłatne wykorzystanie ich w formie publikacji pokonkursowych (w przypadku nagrodzenia bądź wyróżnienia przez jury).


Dodatkowych informacji można zasięgnąć pod numerem tel. 77-4101487 lub 77-4100566.

Organizatorzy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dnia...............................................

…......................................................................

Imię, nazwisko

…......................................................................

Adres

…......................................................................

Kod, miejscowość

…......................................................................

PESEL

…......................................................................

Tel. kontaktowy

 

Namysłowski Ośrodek Kultury

w Namysłowie

 

 

Wniosek o przyznanie refundacji kosztów podróży

 

Na podstawie Regulaminu VII edycji Ogólnopolskiego Otwartego Konkursu Literackiego – 2015 „O Różę Karoliny” zwracam się z prośbą o dokonanie zwrotu poniesionych przeze mnie kosztów podróży celem uczestnictwa w zorganizowanym przez Namysłowski Ośrodek Kultury w Namysłowie konkursie i powrotu do miejsca zamieszkania.

Na konkurs przyjechałem/am* następującym środkiem transportu:

………………………………………………………………………………………………. .

 

Liczba km w jedną stronę wynosi ……………………

 

Na konkurs przyjechałem/am* z:

Kod pocztowy i miejscowość: ………………………………………………………………..

Adres: ……………………………………………………………….nr ……………………...

 

Zwrot kosztów podróży proszę przekazać na poniższy numer rachunku bankowego:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

lub

Wyżej wymienioną kwotę odbiorę w kasie Namysłowskiego Ośrodka Kultury w Namysłowie*.

 

Oświadczam, że zapoznałem/am* się z treścią REGULAMINU VII edycji Ogólnopolskiego Otwartego Konkursu Literackiego – 2015 „O Różę Karoliny”.

 

 

…….......................................

(podpis wnioskodawcy)

* Niepotrzebne skreślić