REGULAMIN

XXXIV WĄGLAŃSKIEGO MAJA POEZJI

WĄGLANY - 23-24 MAJA 2015 ROKU

 

ORGANIZATORZY: Towarzystwo Przyjaciół Wąglan.

WSPÓŁORGANIZATORZY: URZĄD GMINY W BIAŁACZOWIE; URZĄD MARSZAŁKOWSKI W ŁODZI; STAROSTWO POWIATOWE W OPOCZNIE; URZĄD GMINY W SŁAWNIE; STAROSTWO POWIATOWE W RAWIE MAZOWIECKIEJ; GRUPA PRZYJACIÓŁ: STOWARZYSZENIA - FIRMY- URZĘDY i LUDZIE DOBREJ WOLI.

 

Szczęść Boże wszystkim Poetom, Przyjaciołom, Darczyńcom, Dziennikarzom oraz Ludziom Dobrej Woli, Organizatorom, Współorganizatorom i Miłośnikom Polskiej Poezji! Dziękujemy wszystkim Poetom, którzy kiedykolwiek w Wąglanach brali udział! Zapraszamy wszystkich sercem otwartym na oścież, do udziału w kolejnej 34 edycji!

Celem naszego zreformowanego - najnowszego konkursu jest skupienie wokół Wąglan - na naszej Ziemi Opoczyńskiej - wszystkich poetów z całego świata, kochających nasz piękny polski język literacki! Bez względu na narodowość, miejsce zamieszkania, wiek, zawód i dorobek literacki. Nasz wąglański konkurs, to próba stworzenia jednej wielkiej rodziny poetów z całego polonijnego świata! Podniesienie prestiżu i ich wizerunku wśród naszego polskiego społeczeństwa w tzw. Małych Ojczyznach! Pielęgnacja i rozsławianie go na całym polonijnym świecie. Umożliwienie poetom i miłośnikom poezji poznania się i wymiany doświadczeń. Wydanie drukiem nagrodzonych i wyróżnionych wierszy we wspólnej pokonkursowej książce!

 

WĄGLAŃSKI MAJ POEZJI, to konkurs bez sztucznego podziału na dotychczasowe, już nie pasujące do dzisiejszych czasów kategorie. Wróciliśmy do korzeni pięknej tradycyjnej polskiej poezji klasycznej (rymowanej). Będziemy też nadal promować najnowszą poezję współczesną (białe wiersze bez rymów!). Każdy uczestnik - jeśli zechce będzie mógł brać udział równocześnie w obydwu kategoriach, które będą osobno oceniane!

W każdej kategorii przyznamy po 3 nagrody: I - 400 zł, II - 350 zł, III - 300 zł oraz po 5 równorzędnych wyróżnień po 250 zł każde. Łączna pula nagród pieniężnych, rzeczowych i książkowych wynosi 6.100 zł (sześć tysięcy sto złotych).

Prosimy przysyłać po 3 wiersze do każdej kategorii (tematyka dowolna!) w 3 egzemplarzach maszynopisu, lub czytelnego rękopisu z dokładnymi danymi autora: data urodzenia, dokładny adres zamieszkania i numer telefonu. Wiersze powinny być opatrzone godłem autora! Termin nadsyłania wierszy upływa z dniem 31 grudnia 2014 roku (decyduje data stempla pocztowego). Wiersze otrzymane po tym terminie - zostaną automatycznie włączone do kolejnej edycji. Prosimy o napisanie na kopercie kategorii, w której zamierzacie brać udział: „Poezja rymowana" lub „Poezja biała" - na poniższy adres: Towarzystwo Przyjaciół Wąglan; Prezes Zarządu Krystyna Jóźwik; Wąglany 50; 26-307 Białaczów; woj. Łódzkie; tel. (44) 758-12-31.

Mile widziane będą zwrotne zaadresowane koperty z ważnym znaczkiem pocztowym, co ułatwi nam powiadomienie uczestników o wynikach konkursu i wysłanie regulaminu do udziału w kolejnej edycji. Jury w styczniu 2015 roku dokona fachowej i wnikliwej oceny wierszy. Nagrodzeni i wyróżnieni autorzy zostaną powiadomieni listownie i zaproszeni na uroczyste podsumowanie do Wąglan koło Opoczna do remizy Ochotniczej Straży Pożarnej - w dniach: 23-24 maja 2015 roku.

Wąglany leżą przy trasie: Nr 726: Rawa Mazowiecka -Opoczno - Żarnów (7 km od Opoczna w kierunku południowym w stroną Żarnowa, lub 12 km od Żarnowa w kierunku północnym w stronę Opoczna!).

Zastrzegamy sobie prawo do bezpłatnego publikowania nagrodzonych i wyróżnionych wierszy w książce pokonkursowej i w środkach masowego przekazu w Polsce i za granicą. Wierszy nadesłanych do Wąglan nie zwracamy!. Bardzo liczymy na pomoc i życzliwość środków masowego przekazu, byśmy mogli dotrzeć do poetów w kraju i za granicą.

 

ŻYCZYMY - Wam Wszystkim. Nasi Przyjaciele - miłośnicy piękna polskiego języka literackiego samych sukcesów w życiu osobistym, zawodowym i w twórczości nie tylko literackiej - zarówno w naszym konkursie, jak również i w innych! Spełnienia wszystkich, nawet tych najskrytszych marzeń i zachęcamy Was do udziału w naszych Wąglanach - mądrym staropolskim przysłowiem: Boże daj, Boże daj, aby wiecznie trwał nam maj!

 

Do zobaczenia w naszych Wąglanach

 

W imieniu Organizatorów

Waldemar Jóźwik